Przedmiotowe Zasady Oceniania
 1. Ocenianie przedmiotowe – JĘZYK POLSKI.
 2. Ocenianie przedmiotowe – JĘZYKI OBCE.
 3. Ocenianie przedmiotowe – HISTORIA.
 4. Ocenianie przedmiotowe – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.
 5. Ocenianie przedmiotowe – HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ.
 6. Ocenianie przedmiotowe – MATEMATYKA.
 7. Ocenianie przedmiotowe – FIZYKA.
 8. Ocenianie przedmiotowe – CHEMIA.
 9. Ocenianie przedmiotowe – BIOLOGIA.
 10. Ocenianie przedmiotowe – GEOGRAFIA.
 11. Ocenianie przedmiotowe – INFORMATYKA.
 12. Ocenianie przedmiotowe – MUZYKA.
 13. Ocenianie przedmiotowe – WYCHOWANIE FIZYCZNE.
 14. Ocenianie przedmiotowe – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA.
 15. Ocenianie przedmiotowe – RELIGIA.
 16. Ocenianie przedmiotowe – PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA I PRZETARGI
ochrona danych osobowych

  Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679       z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Liceum Ogólnokształcącym  im. Henryka Sienkiewicza jest Dyrektor Szkoły, z siedzibą we Wrześni przy ul. Witkowskiej 1, tel. 61 4360 230, e-mail: dyrektor@liceumhs-wrzesnia.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni jest pani Żaneta Lewandowska, tel. 61 4360 230, e-mail:  iod@liceumhs-wrzesnia.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zadań wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (czyli okres przechowywania dokumentacji) ustalony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Każdy ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.
 7. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Każdy zainteresowany zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.