Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o następujące stypendia:

  • STYPENDIUM EDUKACYJNE

1. O stypendium edukacyjne mogą się ubiegać uzdolnieni uczniowie którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wysoką średnią ocen (co najmniej 4,5), jednakże ze względu na niskie dochody w rodzinie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, nie mając możliwości rozwoju swoich zdolności  i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.

2. Tryb ubiegania się o stypendium edukacyjne:

– uczeń w terminie do 20 września 2021 r. składa w szkole wniosek o przyznanie stypendium 

do wniosku uczeń dołącza:

a) dokumenty potwierdzające sytuację materialną – w zależności od sytuacji rodzinnej są to:

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich członków rodziny za rok 2020,
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa za rok 2020,
  • decyzja o przyznaniu alimentów

b) kopię świadectwa z klasy poprzedniej

c) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 (dyplomy, zaświadczenia itp.)

  • JEDNORAZOWE STYPENDIUM MOTYWACYJNE

– za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2020/21

– za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2020/21

1) jednorazowe stypendium motywacyjne otrzymują uzdolnieni uczniowie klas II i III, którzy w roku szkolnym 2020/2021 osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej i artystycznej, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów, olimpiad oraz zawodów szczebla krajowego i międzynarodowego,

2) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne kandydata,

3) wniosek należy złożyć w szkole w terminie do 20 września 2021 r.    

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne u pedagoga szkolnego.