REKRUTACJA 2022/2023

Kandydaci do LO dostarczają świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty